תנאי שימוש
ותקציר תקנון האגודה

אופק היא אגודת אשראי, אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ בבעלות החברים בה, הפועלת למענם ומספקת להם שירותים פיננסים. 

אנא הקדישו תשומת לב וקראו את התקציר בעיון, רכישת מניית החברות והשימוש בשירותי אופק מעידים שהסכמתכם לכל הכתוב בו. השתדלנו לפשט ולקצר את התקנון ככל האפשר, ולנסח את הדברים בצורה פשוטה וברורה עד כמה שניתן. אם משהו אינו מספיק ברור או שיש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לקרוא את התקנון המלא, ליצור איתנו קשר בדוא"ל [email protected] או בטלפון 073-2793111, ונעשה כל מאמץ כדי שתקבלו תשובות מלאות לכל שאלותיכם. נסו להיעזר גם בחלק השאלות והתשובות באתר אופק.

חזון אופק

אופק הוקמה במטרה לייצר אלטרנטיבה לבנקים בישראל, להוות פלטפורמה לשינוי כלכלי חברתי, ולהעניק לכל חבריה שירותים פיננסיים הוגנים ומשתלמים. כל זאת באמצעות שירותים פיננסיים מתקדמים טכנולוגית ומודל קואופרטיבי, בניהול דמוקרטי ובשיתוף החברים באופק. אופק פועלת לדאוג לקידום עצמאות וקיימות כלכלית, ולקידום האינטרסים הכלכליים והחברתיים של חברי אופק בפרט, ושל תושבי ישראל בכלל.

לכן אופק פועלת לספק לחברים את השירות הטוב והמשתלם ביותר שניתן, באופן דמוקרטי ובשיתוף החברים, בהוגנות וביושרה, בשקיפות ובכנות, באופן פשוט ונגיש, באחריות ובמקצועיות, מתוך יצירתיות וחדשנות, ולא פחות חשוב – באופן חיובי ואופטימי. אופק פועלת מתוך סולידריות ואחווה אנושית, יושר ושאיפה לצדק, ותוך דאגה לקיימות ואחריות חברתית.

הצטרפות לאגודה וקבלת שירותים

 1. ההצטרפות לאופק נעשית באמצעות רכישת מניית חברות, בסך 1,000 ש"ח. הרישום בפנקס החברים נעשה כשמתקבלת התמורה עבור מניית החברות. אפשר לרכוש את מניית החברות באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של אופק, או באמצעות העברה בנקאית או צ'ק, בפנייה לשירות החברים של אופק.
 2. ההצטרפות והחברות באגודה כפופות לתנאים המפורטים בתקנון אופק המלא, ולהוראות החוק. מועמד ייחשב כחבר האגודה רק לאחר שיירשם בפנקס החברים של האגודה, ואז יהיה שותף לכל הזכויות והחובות של חברי האגודה.
 3. בתהליך ההקמה והתפעול של אופק כמיזם חדשני ישנם גורמי אי וודאות רבים, כולל גיוס הון עצמי, הליכי רגולציה שאינם צפויים, ומשתנים שאינם תלויים באופק. כמו כן, אופק מחזיקה ברישיון הקמה לאגודת פיקדון ואשראי מרשות שוק ההון, אשר השלמת תהליכי הרישוי נדרשים לשם העמדת שירותים שונים ותלויה בשיקול הדעת של הרשות. כל אלו עשויים להוביל לשינויים עתידיים בפעילות של אופק ובתנאי השימוש, ומובילים גם לסיכון סכום רכישת מניית החברות, במקרה שאגודת האשראי לא תצליח בפעילותה.
 4. אפשר לבטל את רכישת מניית החברות באופק, מכל סיבה שהיא, בתוך 30 יום מיום ההצטרפות, באמצעות פנייה לשירות החברים של אופק. אופק תשיב את הסכום ששולם עבור מניית החברות במלואו, ללא דמי ביטול או עמלות.
 5. אפשר לעזוב את האגודה בפנייה בכתב לשירות החברים של אופק ולפדות את מניית החברות לאחר שעברו 24 חודשים מיום ההצטרפות לאגודה. סכום הפדיון על מניית החברות נערך לפי תקנון האגודה ובהתאם לתקנות האגודות השיתופיות, ואנו מדגישים שבשלב זה מניית חברות שנרכשה ב-1,000 ש"ח אינה מזכה בפדיון.

סכום הפדיון על מניית החברות נערך לפי החישוב הבא: ערך מניית החברות בעת רכישתה בתוספת הפרשי הצמדה למדד, פחות חלקו היחסי של החבר בהון העצמי שנדרש מהאגודה בחוק, ופחות חלקו היחסי בהתחייבויות האגודה והפסדיה או רווחיה. החישוב נערך על בסיס שנתי בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות, כדי לפעול בהתאם לחוק ולשמור על ההון העצמי הנדרש מהאגודה. חישוב סכום הפדיון משתנה בהתאם למספר החברים, לגובה ההון העצמי של האגודה ולהתחייבויותיה, ובהתאם להנחיות רשות שוק ההון הביטוח והחסכון. השאיפה היא שבסופו של דבר נוכל להשיב את מלוא סכום מניית החברות לחבר שיבקש לפדות את מניית החברות שלו. כאמור, מניית חברות שנרכשה ב-1,000 ש"ח אינה מזכה בפדיון נכון לעכשיו.

 1. כל חבר הוא בעל זכות הצבעה אחת באסיפת החברים של אופק, ויכול להיות בעלים של מניית חברות אחת בלבד.
 2. מניית החברות היא אישית ואינה ניתנת להעברה, למכירה, לשעבוד או למשכון.
 3. אופק אינה מחלקת דיבידנדים לבעלי מניית החברות, ורווחיה ישמשו לשתי מטרות: האחת – חיזוק בסיס ההון של האגודה, כדי לשמור על יציבותה הפיננסית, לדאוג להפחתת עלויות השירותים לחברים, לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים ולשיפור הקיימים. השנייה – הטבת המוצרים, הריביות והתנאים הפיננסיים שהחברים מקבלים, לקידום רווחתם.
 4. מניות החברות של האגודה אינן "נייר ערך", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והאגודה אינה כפופה לפיקוח מכוח חוק ניירות ערך.
 5. לא תוטל על חברי אופק אחריות אישית בגין חובות אופק או התחייבויותיה, לא בזמן קיומה של אופק ולא בעת פירוקה. חבר שלא השלים את תשלום רכישת מניית החברות, יהיה חייב להשלים את מחיר מניית החברות.
 6. במקרה של מות חבר אופק, אפשר לפדות את מניית החברות או להעבירה לאחר, בהתאם לצו ירושה או לפי בקשת היורשים.
 7. אופק מתחייבת לשמור בקפדנות על פרטיות חבריה, בהתאם למדיניות שמירת הפרטיות.
 8. תנאי השימוש חלים על כל חברי אופק, ומכילים בתוכם את הסכם ההצטרפות שחל באופק בעבר, והסדרים נוספים שמפורטים בתקנון אופק.
 9. שירות הלוואות העמיתים לחברי אופק מסופק על ידי חברת טריא, כפוף לתנאי השימוש במערכת, ובאחריותה של חברת טריא. שירותים נוספים עשויים להיות מסופקים באמצעות אופק או גופים אחרים, ויסופקו בהתאם לתנאי השימוש שלהם.