Print this page

משקיעים באנרגיה ירוקה: אופק תספק הסדר מימון בתנאים ייחודיים להתקנת פאנלים סולריים

  • ראשון, 02 אפריל 2017 16:50

בימים אלו החלו אופק וטריא להציע הסדר מימון ייחודי לטובת התקנת פאנלים סולריים. הסדר המימון הייחודי, הוא תוצר של שיתוף פעולה של אופק עם מספר חברות התקנה. כתוצאה מכך, הוא מאגד בתוכו את האינטרסים של כל הצדדים - הלווה, המתקין ואופק. מטרת ההסדר היא הנגשת האפשרות לצריכת אנרגיה ירוקה למגוון רחב של אוכלוסיות בחברה הישראלית. בבסיסו עומדת התפיסה הערכית של אופק לפיה הכלכלה נועדה לשרת אותנו. שמירה על הסביבה בכלל ואנרגיה ירוקה בפרט הם אינטרס משותף של כולנו. באחרונה פתחנו במגעים עם גרינפיס ועם החברה להגנת הטבע בכדי שיסייעו בהפצת הבשורה של הסדרי מימון לאנרגיה ירוקה.

בימים אלו החלו אופק וטריא להציע הסדר מימון ייחודי לטובת התקנת פאנלים סולריים. הסדר המימון הייחודי, הוא תוצר של שיתוף פעולה של אופק עם מספר חברות התקנה. כתוצאה מכך, הוא מאגד בתוכו את האינטרסים של כל הצדדים - הלווה, המתקין ואופק. מטרת ההסדר היא הנגשת האפשרות לצריכת אנרגיה ירוקה למגוון רחב של אוכלוסיות בחברה הישראלית. בבסיסו עומדת התפיסה הערכית של אופק לפיה הכלכלה נועדה לשרת אותנו. שמירה על הסביבה בכלל ואנרגיה ירוקה בפרט הם אינטרס משותף של כולנו. באחרונה פתחנו במגעים עם גרינפיס ועם החברה להגנת הטבע בכדי שיסייעו בהפצת הבשורה של הסדרי מימון לאנרגיה ירוקה.

ההסדר מאפשר למי שמבקשים להתקין פאנל סולרי לקבל הלוואה, שתנאי ההחזר בה מבוססים על גובה חשבון החשמל החודשי הממוצע שהיו משלמים טרם ההתקנה. ללווים במסגרת ההסדר ישנה אחריות למשך כל זמן ההחזר. הלווה יכול לבטל את העסקה גם לאחר שהחל להחזיר את ההלוואה, לוותר על הפאנל ולא לשלם על היתרה. ההסדר מיועד רק למי שמבקשים להתקין את הפאנל לטובת צריכה ביתית.

בימים אלו, אנו עדים לגל של מעבר מבנקים לאגודות אשראי ברחבי העולם. בעוד שהבנקים עלולים להשקיע באפיקים שפוגעים ומזהמים את הסביבה, אגודות האשראי מחוייבות ומעודדות השקעה באפיקים שתורמים ומקדמים את החברה. אנו גאים להיות שייכים לתנועה הקואופרטיבית העולמית, ורואים את הסדר המימון הזה כפתיח לשיתופי פעולה דומים בעתיד.