Print this page

תזכיר חוק של משרד האוצר: הורדת ההון העצמי מ-75 מיליון ל-800,000 שקלים

  • ראשון, 17 יולי 2016 09:38

חודש לאחר פרסום מסקנות ועדת שטרום, פורסם השבוע תזכיר חוק של משרד האוצר, בו נקבע כי דרישות ההון ההתחלתיות להקמת אגודות אשראי ירדו מ-75 מיליון שקלים לסכום ראשוני של בין 800 אלף ש"ח לשלושה מיליון שקלים. תזכיר החוק מממש באופן כמעט מלא את כל הרעיונות שאופק קידמה בשנים האחרונות מול משרד האוצר ובנק ישראל.  מסקנות הוועדה ותזכיר החוק, מבהירים שהחזון שבעקבותיו יצאנו למסע הזה לאחר המחאה החברתית: שינוי פני ענף הבנקאות בישראל ויצירת אלטרנטיבה כלכלית ראוייה – קורם עור וגידים.


רגע לפני שאופק מתחילה לפעול, ברצוננו להודות לכולכם על הסבלנות והאמון שנתתם באופק, לאורך הדרך הזו. המאבק הזה היה ארוך ורצוף קשיים, ועצם החברות שלכם באופק אפשרה את שינוי המדיניות הבאה לידי ביטוי בתזכיר החוק, ונתנה בנו את הכוח להמשיך ולפעול למען מימוש היעדים שלשמם הוקמה אופק.
 
אופק ערוכה, הן במספר החברים - מעל 3,600 חברים, והן בהון העצמי - מעל שבעה מיליון שקלים, עם השלמת החקיקה. ללא קשר לתהליך החקיקה, אנו מתכננים להתחיל בפעילות בספטמבר הקרוב ובהתאם להתקדמות החקיקה להוסיף שירותים באופן הדרגתי עד לאספקת שירותים בנקאיים בהיקף מלא. בנובמבר הקרוב תערך אסיפת חברים ובה יוצג תהליך ההתפתחות המתוכנן של אופק בהמשך הדרך (תאריך מדוייק ישלח בקרוב).
 
תקציר החוק:

הון עצמי ראשוני
 – ההון הראשוני המינימלי שיידרש להקמת אגודות אשראי יעמוד על בין 800,000 ל- 3 מיליון שקלים, בהתאם להיקף פעילות האשראי.


מגוון השירותים –  מגוון השירותים שיורשו אגוודת אשראי לספק יכלול: הלוואות, פיקדונות, עו"ש, הנפקת כרטיסי חיוב, קנייה ומכירה של מטבע חוץ, רכישת ושמירת ניירות ערך, ייעוץ פנסיוני ושירותים בנקאיים רבים נוספים.


התפתחות הדרגתית – אגודות האשראי יוכלו להרחיב את סל השירותים שהם מציעות באופן הדרגתי, בהתאם להיקף השירותים שיספקו. בהמשך אגודות האשראי יוכלו להתפתח לבנק קואופרטיבי.


מערכות מחשוב – מתוכנן שינוי בהנחיות בנק ישראל שיאפשר לאגודות האשראי להשתמש בשירותי מחשוב על גבי תשתיות הבנקים, וכן להשתלב במערכות הסליקה והתשלומים שלהם.

לעיון בתזכיר החוק במלואו: http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42941_x_AttachFile.doc
 
מאחר ומדובר במהלך חדשני ובחוק שהיקפו נרחב (מעל 60 עמודים) יש לאופק הערות שונות לגבי סעיפים שונים בתזכיר החוק, בעיקר בסוגיות הממשל התאגידי והמודל הדמוקרטי. עם פרסום התזכיר, קיבלה אופק פניות מגורמים שהיו מעורבים בחקיקת החוק בבקשה להעביר הערות להשלמת החקיקה ונעשה זאת בזמן הקרוב. אנו מזמינים את הציבור לעיין בתזכיר, ולהעביר אלינו הערות ביחס אליו.
 
חברים וחברות, שותפים לדרך - ההישג הזה הוא הישג של כל אחת ואחד מחברי אופק ותומכיה והוא ממחיש שלחברה האזרחית בישראל יש כוח אמיתי לעצב ולשנות את המציאות כאן. אנו קוראים לכם לשתף בני משפחה, חברים וקרובים בהתפתחויות השונות, לצרף אותם לאופק, ולרתום אותם לעשייתינו.