אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

להיות עם חופשי בארצנו: האספה הכללית של אופק, 2014

כ-280 חברי אופק הגיעו לממש את זכותם הדמוקרטית באספה הכללית של האגודה. במהלך האספה יצאה קריאה לשר האוצר ולמפקח על הבנקים לעמוד מאחורי הבטחותיהם, להקל בדרישות הרגולטוריות, לנקוט בפעולות אקטיביות על מנת לפתוח את ענף הבנקאות לתחרות ולאפשר לבנק הראשון בבעלות לקוחותיו לקום בישראל. "בכל העולם התרבותי דרישות המינימום להקמת בנק בבעלות לקוחותיו הן אפס", אמר דורון שורר, יו"ר הועד המנהל של אופק, וממייסדי הבנק. "הדרישות הכי גבוהות עומדות על כ-25 מליון שקל. רק אצלנו בישראל מדובר ב- 75 מליון שקל כתנאי לפתיחת הבנק, פי שלושה- והסיבה ידועה", הוסיף שורר. את נאומו סיים שורר באמירה: "היכולת שלנו להצליח, היא היכולת שלנו להיות עם חופשי בארצנו".

להקל בדרישות

כ-280 חברי אופק הגיעו לממש את זכותם הדמוקרטית באספה הכללית של האגודה. במהלך האספה יצאה קריאה לשר האוצר ולמפקח על הבנקים לעמוד מאחורי הבטחותיהם, להקל בדרישות הרגולטוריות, לנקוט בפעולות אקטיביות על מנת לפתוח את ענף הבנקאות לתחרות ולאפשר לבנק הראשון בבעלות לקוחותיו לקום בישראל. "בכל העולם התרבותי דרישות המינימום להקמת בנק בבעלות לקוחותיו הן אפס", אמר דורון שורר, יו"ר הועד המנהל של אופק, וממייסדי הבנק. "הדרישות הכי גבוהות עומדות על  כ-25 מליון שקל. רק  אצלנו בישראל מדובר ב- 75 מליון שקל כתנאי לפתיחת הבנק, פי שלושה- והסיבה ידועה", הוסיף שורר. את נאומו סיים שורר באמירה: "היכולת שלנו להצליח, היא היכולת שלנו להיות עם חופשי בארצנו". 

קריאה נוספת שיצאה מהאספה הופנתה לחברי אופק שנכחו באולם, להיות שותפים ופעילים בהקמת הבנק. פרופ' יוסי יונה אמר בנאומו כי על כל אחד מחברי אופק לשמש כסוכן שינוי: "זה מאבק כוחות", אמר. "היכולת לקדם את היוזמה הזו תלויה בכוח שהתכונן כאן, ביכולת שלנו לצאת אל הציבור ולהגיד: יש כאן גאולה, ולו חלקית, של המצב בו אנו נמצאים".

יושר, דמוקרטיה, שקיפות

במהלך האספה אשר הונחתה על ידי חברת אופק, תמר צור, הוצגו חזון האגודה, ניתנה סקירה על פעילות אופק בשנה שחלפה והועלו לאישור הדוחות הכספיים של האגודה לשנים 2013-2013, ותקציב האגודה לשנים 2014-2015. האספה אישרה  את הדוחות הכספיים פה אחד. התקציב אושר ברוב מכריע, כאשר רק שלושה מהחברים הביעו את התנגדותם לאישורו. חזון האגודה הוצג על-ידי עו"ד תום דרומי חכים, חבר הועד המנהל וראש צוות הדמוקרטיה של האגודה. דרומי-חכים הסביר בדבריו מהם שני הבסיסים הרעיוניים שעליהם מושתת הבנק, ובכך עמד על ההבדלים בין הבנקים המסחריים בישראל, לבין אופק. ההבדל ההראשון שהציג דרומי-חכים הוא  במודל הבעלות. לדבריו, בנק בבעלות לקוחותיו, הוא בנק שמאפשר להפסיק להיות צרכנים שבויים של מועדון מצומצם. חברי אופק מנערים את מבנה שוק ההון הישראלי, מייצרים מהפכה בשוק המונופוליסטי, ומחזירים לציבור את הכוח. ההבדל השני עליו עמד דרומי-חכים הוא הערכים. הוא הסביר כי בנק הוא למעשה, מוסד שיושב בלב הקהילה. "התפיסה של בנק בבעלות חבריו מייצרת סט שלם של ערכים: בעלות הדדית, דמוקרטיה, ערבות, יושר, פתיחות. בעצם, לכסף כן יש ריח. פתאום מה שהבנק עושה עם הכסף שלנו, כן משמעותי לנו", אמר.

יש לציין כי חזון האגודה עלה לדיון כשבוע לפני האספה במסגרת מפגש לימוד ושיח שנערך עם חברי אופק במכללת סמינר הקיבוצים. במהלך המפגש הוצג החזון, ולאחר מכן נתבקשו החברים להביע את דעתם בנוגע אליו. הערותיהם נרשמו וילקחו בחשבון.

 את הדו"חות הכספיים הציגו הדי בן סירא, ורו"ח של האגודה, מר אברהם פרוכטמן, ממשרד רואי החשבון סומך – חייקין (KPMG). עם סיום הצגת הדו"חות הופנתה רשות הדיבור לקהל באולם, ששאל, ביקש הבהרות, והעיר את הערותיו בנוגע אליהם, ולסיום, כאמור, אישר אותם פה אחד.

בתום הצגת הדוחות הכספיים, הוצג התקציב המתוכנן לשנים 2014-2015, על ידי הדי בן סירא. 

על פי התקציב, האגודה משקיעה בגיוס תפעול והקמה של המיזם סך של כ- 330,000 ש"ח בחודש בממוצע. 

הוסבר כי סכום זה, מתחלק בין שלושה מטות: 

 1) מטה ההקמה - כ-110,000 ש"ח, 

 2) מטה התפעול - כ-51,000 ש"ח, 

 3) מטה הגיוס - כ-170,000 ש"ח בחודש.

חשוב לציין, כי נתוני התקציב עד למועד האסיפה הינם נתונים בפועל, בעוד שהמידע המתייחס לכל התקופה שלאחר מכן, הנו מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הערכות וניתוחים בהתאם לנתונים הידועים כיום. מטבע היות המידע תופה פני עתיד, הרי שאין כל וודאות הערכות אלה יתקיימו בפועל. במיוחד נכון הדבר לגבי הערכות וצפי גיוס החברים לאגודה.

כמו כן הוסבר, כי האגודה מעריכה, כי עד לסוף 2015, יגוייסו כ-15,000 חברים ואף ניתנה הבהרה, כי אופק צופה כי קיימת אפשרות כי ניתן יהיה לפתוח את הבנק עם מספר כזה של חברים, אך הדבר מותנה בכך שינתנו הקלות להון העצמי המינימאלי שנדרש ע"י בנק ישראל - דהיינו; פתיחת הבנק בשלבים, וכן בגיוס תרומות שיתווספו כהון משני, לסך ההון של הבנק. 

לאחר פירוט התקציב, ניתן זמן ממושך לשאלות ותשובות. לאחר מכן אושר התקציב ברוב מכריע. 3 חברים התנגדו.

המאמץ הרגולטורי

עו"ד צפי הדר-ריכטר, חברת הועד המנהל וראש תחום רגולציה באופק, הציגה את המאמץ שהושקע בתחום הרגולטורי מאז הוקמה אופק, ואת הישגי האגודה בתחום זה. בדבריה התייחסה בין היתר לפרסום טיוטת המתווה לתהליך רישוי והקמת בנקים בבעלות לקוחותיהם בישראל, ואמרה כי הוא מהווה ציון דרך חשוב בתהליך הקמת הבנק. יחד עם זאת, הבהירה הדר ריכטר, כי פרסום הטיוטה אינו מספיק, ועמדה על האתגרים הרבים הניצבים בפני האגודה בקידום תהליכי הרגולציה אל מול הגורמים הרלוונטיים ובינהם בנק ישראל, משרד האוצר, הרשות לניירות ערך ורשם האגודות השיתופיות. הדר-ריכטר ציינה גם כי עמדתה של אופק בנוגע לטיוטת המתווה של המפקח על הבנקים, הובהרה בנייר עמדה שהגישה למפקח על הבנקים ושכלל התייחסות מעמיקה לכל אחד מסעיפי המתווה, וגובה בחוות דעת של מומחים לבנקאות קואופרטיבית ברחבי העולם. הדר-ריכטר התייחסה גם היא לדרישת המפקח על הבנקים ביחס להון העצמי הדרוש לפיחת הבנק: "כל המומחים היו תמימי דעים שהדרישה לפתוח בנק עם 75 מליון שקלים, היא דרישה גבוהה מדי. אנחנו חושבים שצריך לאפשר את זה במדורג", הסבירה.

הבחירות לועד המנהל

לקראת תום האספה, ניתן הסבר על הבחירות לועד המנהל של אופק. תום דרומי-חכים סקר את תהליך הגשת המועמדות ונתן הסבר מפורט על האופן בו תתנהל ההצבעה. כמו כן הדגיש את הייחודיות שבניהול תהליך הצבעה באינטרנט, הבהיר כי ניתן להצביע מכל מקום בעולם שיש בו חיבור אינטרנטי וסלולר ועמד על החשיבות שישנה להצבעה מסוג זה, המאפשרת לכלל 2,700 חברי אופק לממש את זכותם הדמוקרטית כחברים באגודה. הוא הציג את חמישה עשר המועמדים- שבע נשים ושמונה גברים, שיתמודדו על חמישה מקומות בועד. חמשת המועמדים הנבחרים יצטרפו לארבעה שכבר מכהנים בועד: דורון שורר, עו"ד צפי הדר ריכטר, תום דרומי-חכים ואורי אופיר.

לאורך האספה העלו החברים שאלות בנושאים שונים- רגולציה, גיוס החברים, גיוס ההון העצמי של הבנק ועוד, וכן ביקשו וקיבלו הבהרות הנוגעות לתקציב ולדוחות הכספיים שהוצגו בפניהם באספה. בחלקה האחרון של האספה נערך פאנל, בו ענו חברי צוות אופק על שאלות החברים, והזמינו אותם להצטרף למאמצי ההקמה.

צוות אופק יצא מחוזק מן האירוע, בו מימשו החברים את זכותם הדמוקרטית לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות. רבים מחברי הצוות סיפרו בתום האספה כי ההשתתפות הערה, התמיכה ותחושת השותפות שלוותה את האספה, מלאו אותם באנרגיות להמשך העשייה, וחזקו בקרבם את התחושה כי ישנו סיכוי לעתיד חברתי טוב יותר במדינת ישראל.    

וידאו
האספה הכללית של אופק, 2014