אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

ישראל פותחת את הדלת הראשית להקמת בנקים קואופרטיביים

זה אפשרי" היא האמירה המרכזית של המפקח על הבנקים לאזרחי ישראל במתווה שהוציא השבוע לרישוי אגודה בנקאית. במסמך בן יותר מ-20 עמודים, שיצא השבוע, (16.6.2014) מפרט המפקח על הבנקים, דודו זקן, טיוטת מתווה לתהליך הרישוי שבו אגודה בנקאית צריכה לעמוד מול בנק ישראל בכדי לקבל רישיון. פרסום המסמך, מכונן באופן רשמי את הרישוי להפעלת בנקים קואופרטיבים בישראל.

המפקח על הבנקים דודו זקן המפקח על הבנקים דודו זקן תמונה מתוך *******
"זה אפשרי" היא האמירה המרכזית של המפקח על הבנקים לאזרחי ישראל במתווה שהוציא השבוע לרישוי אגודה בנקאית

במסמך בן יותר מ-20 עמודים, שיצא השבוע, (16.6.2014) מפרט המפקח על הבנקים, דודו זקן, טיוטת מתווה לתהליך הרישוי שבו אגודה בנקאית צריכה לעמוד מול בנק ישראל בכדי לקבל רישיון. פרסום המסמך, מכונן באופן רשמי את הרישוי להפעלת בנקים קואופרטיבים בישראל. בעשורים האחרונים לא היה מתווה שכזה והבנקים בישראל הינם רק בנקים המבוססים על שליטה של בעלי הון הנהנים מרווחי הבנק. כעת הוגדרה מסגרת רגולטורית ברורה להקמת בנק ("אגודה בנקאית"), שבו בעלי המניות הם גם לקוחות הבנק. המפקח על הבנקים הבהיר כי מטרת המסמך הוא להגביר את התחרות במשק על ידי הכנסת שחקנים נוספים לזירה הבנקאית, והדגיש כי המטרה המרכזית של האגודה הבנקאית היא לשרת את חבריה ולא להשיא את רווחיה.

הון עצמי בסך 75 מיליון שקל

דרישת גיוס הון, לפי המתווה, תכלול סכום הון עצמי של 75 מיליון שקל לאחר הוצאות הקמה ובניכוי יתרת הנכסים הלא כספיים. זאת בשונה מ-100 מיליון דולר הנדרשים מבנק רגיל. כמו כן יחולו התאמות בדרישות רגולטוריות שונות.

בתום השלב הראשון בתהליך, שלב הגשת תכניות מפורטות לאישור, יינתן אישור מותנה לתהליך הקמת האגודה הבנקאית, למשך 24 חודשים. כל שינוי מהותי בתוכנית העסקית, לרבות בחמש שנים הראשונות לפעילות האגודה, או בתפישת המחשוב יובא לידיעה ואישור מראש לרבות על שינוי בסכומי הוצאות ההקמה.

המתווה מגדיר שתי אפשרויות להתאגדות האגודה שיכולה לנהל בנק קואופרטיבי. האחת היא בדרך של "אגודה שיתופית" והשנייה בדרך של התאגדות אחרת (למשל כ"חברה לתועלת הציבור") תוך שמירה על עקרונות שיתופיים מסוימים. אך האפשרות של האגודה השיתופית מוגדרת כ"דרך המלך".

בהודעה שהוציא המפקח על הבנקים הוא מסמן את הצעד החשוב הזה, כנדבך נוסף באימוץ המלצות וועדת טרכטנברג שמינתה צוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות. המפקח אומר, כי צעד זה מצטרף לצעדים נוספים שננקטים על ידי הפיקוח על הבנקים להגברת התחרות במערכת הבנקאית, ובפרט - להגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה.

מינוי הדירקטוריון על ידי חברי האגודה

יש לציין, כי במסמך המדובר מפרט בנק ישראל את עקרונות ה"אגודה בנקאית" ובכך מעמיד משקל נוסף לדרך הערכית עליה מבוסס הבנק. האגודה הבנקאית, מגדיר בנק ישראל, היא "התאגדות פיננסית שיתופית בבעלות ובשליטת החברים, שאינה פועלת למטרות רווח. אגודה בנקאית נועדה לאפשר לחבריה שירותי ניהול חשבון בנק, חיסכון, קבלת הלוואות, וקבלת שירותים בנקאיים בסיסיים נוספים. שירותים מצומצמים אלו עשויים לספק מסגרת לניהול פעילות עובר ושב, ויכולים להוות תחליף ראוי לניהול חשבון בבנק מסחרי לחלק ניכר מהאוכלוסייה."

המסמך מתייחס גם לשאלת מינוי הדירקטוריון של האגודה הבנקאית וקובע כי היות ובעלי מניות החברות באגודה בנקאית, בהיותה מוסד פיננסי שיתופי, הם בעלי החשבונות עצמם, הם אלו שבוחרים את דירקטוריון האגודה. בכל אגודה בנקאית ייקבעו כללים שיגדירו את הזכויות והתנאים לחברות בה, בכפוף לדרישות החוק ורק חבר האגודה יוכל לנהל בה חשבון.

כמו כן מציין המפקח, כי מבנה העלויות המצומצם של האגודה הבנקאית והאופי החברתי שלה, יוביל לכך שהשירותים לחברים יינתנו בתנאים טובים יחסית. בנק ישראל טוען בהקדמה לטיוטת המסמך שפרסם, כי האגודה עשויה למשוך קהל לקוחות אטרקטיבי, ובכך להוביל בעקיפין לשיפור התנאים במערכת הבנקאית לאותה קבוצת התייחסות.

מניה אחת וקול אחד

המפקח מגדיר את הכללים של האגודה הבנקאית לפיהם כל חבר באגודה הבנקאית חייב להחזיק מניית חברות אחת בלבד וכל חברי האגודה מחזיקים בזכויות הצבעה שוות. מניית החברות איננה סחירה. חבר שעוזב את האגודה רשאי לפדות אותה, בכפוף לכך שהון האגודה עולה על סף תקבע האגודה ויאושר על ידי המפקח (זאת מעבר לתנאים נוספים אותם רשאית לקבוע האגודה). בכל מקרה, סכום פדיון מנית החברות לא יעלה על הסכום ששילם חבר האגודה במועד הצטרפותו לאגודה, צמוד למדד המחירים לצרכן. עוד קובע המפקח, כי האגודה הבנקאית תספק שירותים לחבריה בלבד ותפעל לרווחת חבריה. גם פירוקה אמור לשרת את אותן מטרות. יתרת הנכסים שיוותרו בעת פירוק לאחר פירעון ההתחייבויות ופדיון המניות תופנה למטרות קואופרטיביות ובכל מקרה לא תחולק בין חברי האגודה.

האגודה השיתופית אופק פועלת כבר עתה על פי אוריינטציה חברתית, והציבה לעצמה כיעד את שיפור רווחתם של חבריה. הרווחים יושקעו בשיפור השירותים לחברים, על מנת להבטיח את רווחתם, ובצמיחה של האגודה עצמה.

בעקבות פרסום המסמך, מגבירים באופק את מאמצי גיוס החברים כדי לאחד עשרות אלפי אזרחים למען הקמת הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל. עד היום הצטרפו לאופק למעלה מ- 2,000 שרכשו מניית חברות. היום, בעקבות הודעת המפקח על הבנקים, תינתן לכל אדם בישראל האפשרות להשפיע על משק הבנקאות והתחרות בין הבנקים. הדרך לעשות זאת היא להצטרף למהפכת הבנקאות על ידי רכישת מניית חברות באופק, מקימת הבנק הקואופרטיבי הראשון.

לקריאת מסמך ההנחיות המלא שפרסם המפקח על הבנקים לחצו כאן תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל.pdf