שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

דמוקרטיה באופק

שאלות נפוצות על דמוקרטיה באופק

 • איך תראה הדמוקרטיה הפנימית באופק? +

  המבנה הדמוקרטי נועד בראש ובראשונה לשמור על כך שאופק תפעל לטובת לקוחותיה/חבריה ותימנע מפעילויות שאינן תורמות להם ולהן. זה נוגע, למשל, למידת הסיכון שאופק תיקח על עצמה וגם בשאלה איזה מוצרים תציע וכן עד כמה המוצרים יהיו ברורים ומובנים ללקוחות. מאחר שאופק פועל לטובת חבריו - שקיפות הופכת להיות ערך משמעותי שיש להקפיד עליו.

  נקודות נוספות בהיבט הדמוקרטי של תפעול אופק קשורות לאופן העסקת העובדים ושכר המנהלים, שגם בנושאים אלו לעמדת חברי האגודה יש השפעה.

  היבטים אלו מחייבים שהאינטרס של חברי האגודה יהיה דומיננטי בפעילות היומיומית. לשם כך קולם של חברי האגודה צריך להישמע.

  בימים אלו אנו בוחנים אפשרויות שונות באשר לעיצוב המבנה הדמוקרטי של האגודה. פתרון בכיוון אחד הוא להשתמש באינטרנט כאמצעי לבירור עמדות בנושאים שונים ולקבלת משוב מיידי מחברי האגודה. עם זאת, לשם קבלת החלטות מקצועיות יותר אנו מתכוונים לפעול במקביל גם במודל של נציגות נבחרת של חברי האגודה, שיוכשרו לשם כך וישמשו בתור מייצגי האינטרסים של החברים כלפי הנהלת אופק, יפקחו על שמירת האינטרסים של החברים וידאגו למימוש ערכי האגודה בדרך פעילותה. אותה נציגות גם תביא החלטות מהותיות ועקרוניות לאישור רחב בפני כלל חברי האגודה.

 • איזו מידת השפעה תהיה לחברי הקואופרטיב? +

  העקרון הבסיסי באגודה היא שלכל אחד - קול אחד. באגודה שיתופית של עשרות אלפי חברים, כל אחד/ת י/תוכל לבחור את מידת המעורבות המתאימה לו/ה. בעלי המניות יוכלו להשתתף מעת לעת בהבעת עמדה זריזה בשאלה שתופנה אליהם באמצעות רשת האינטרנט, ומנגד, בעל מניה גם יוכל להשתתף בעיצוב דרכה של האגודה, בגיבוש הקו הערכי ובפיקוח על אופן פעילותה - או באמצעות העמדת עצמו לבחירה לנציגות נבחרת שתפקח על פעילות האגודה או באמצעות העברת הצעות ונושאים לשיפור לגופי הביצוע.

  בנוסף, יתכן וחלק מפעילות האגודה יופעל באמצעות חברים מתנדבים, למשל במסגרת של ליווי כלכלי של משפחות שיבקשו ייעוץ.

 • לפי איזה תקנון פועלת אגודת אופק? +

  הנוסח המלא והמחייב של הזכויות והחובות של בעלי מניות החברות ב“אופק”, מטרות ואופן הפעילות של "אופק” - מצוי בתקנון ההתאגדות של אופק, שהינו התקנון המקורי על פיו התאגדה ונרשמה אופק במשרדי רשם האגודות השיתופיות.

  חשוב לנו לציין, כי בימים אלה אנו שוקדים על נוסחו הסופי של תקנון ההתאגדות של “אופק” ומצויים בדיונים מתקדמים מול רשם האגודות השיתופיות  במטרה לקבל אישורם לנוסח זה. התקנון המתוקן יכנס לתוקפו רק עם אישורו של רשם האגודות השיתופיות ושל האסיפה הכללית של “אופק” בהחלטה שתתקבל ברוב הקבוע בפקודת האגודות השיתופיות. מכיוון שאנו נמצאים בעיצומו של תהליך התיקון, אנו מקווים שהוא יתקבל כלשונו.

 • כיצד ניתן לשנות את תקנון אופק? +

  תקנון אופק ניתן לשינוי בהתקיים שני תנאים מצטברים: א. קבלת החלטה מיוחדת לתיקון התקנון ע"י האסיפה הכללית של חברי האגודה. ב. קבלת אישור רשם האגודות לתיקון התקנון. אופק הגישה בקשה לרשם האגודות לאשר את טיוטת תקנון אופק בהתאם לתקנה 7 (ג) לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976. לאחר קבלת אישור הרשם, יובא התקנון המתוקן לאישור האסיפה הכללית. 

 • כיצד יתקבלו ההחלטות באופק? +

  כמו בכל ארגון, ההנהלה היא זו שבאחריותה המקצועית ובסמכותה לקבל החלטות ניהוליות שוטפות.  

  קואופרטיב מתנהל תחת העקרון של "לכל אחד קול אחד". תחת עקרון זה בוחרים חברי האגודה את חברי הוועד המנהל. נושאים עקרוניים לדיון והחלטה יובאו על ידי ההנהלה לאסיפת החברים. במקרים מיוחדים הצבעות על נושאים עקרוניים יתבצעו דרך האינטרנט כדי לאפשר לכמה שיותר חברים להשתתף בתהליך, כפי שבוצע בעבר עם אישור תכנית אסטרטגית חדשה בסוף 2015 ועם ההחלטה על הפחתת מחיר מניית החברות למצטרפים חדשים בנובמבר 2016.

 • איזה החלטות יובאו בפני אסיפת החברים, ואילו יהיו נתונות לשיקול הדרג המקצועי? +

  במהלך גיבוש המודל הדמוקרטי בחנו מודלים שונים ממדינות שונות בעולם ומקואופרטיבים שונים. אחד העקרונות שאנחנו חושבים שיהיה נכון גם לנו הוא שככל שההחלטה שמתקבלת יותר עקרונית ומהותית היא תובא בפני כלל חברי האגודה. החלטות מקצועיות נקודתיות ופרטניות יובאו לדרגים המקצועיים שידרשו לפעול בהתאם לעקרונות שהוגדרו על ידי כלל חברי האגודה. מובן שיתקיימו גם מוסדות פיקוח וביקורת שונים שיוודאו כי ההחלטות המקצועיות מתקבלות בהתאם לעקרונות שהוגדרו על ידי חברי האגודה. כמובן שכל ההחלטות הבנקאיות תהיינה מקצועיות וכפופות לרגולציה של בנק ישראל.

 • איזו בקרה תהיה על הנהלת אופק? +

  בשלב זה ולתקופה הקרובה אופק תהיה מפוקחת על ידי הרשות המפקחת על אגודות אשראי. בנוסף יש לאופק ועדת ביקורת, מבקר פנים, ועד מנהל. תפקידם של כל הגופים הללו הוא לפקח על פעילות ההנהלה והקואופרטיב.

 • מה קורה במידה והניהול של אופק כושל? מי אחראי על הדחת הדרג המנהל? +

  על פי המבנה המתוכנן (שטרם אושר), החברים בוחרים נציגים למעין "אסיפת נציגים" שהיא זו שאחראית למנות ולפטר את הדרג הממונה.

 • כיצד ימנע מצב של 'שלטון מנהלים' באופק? +

  המסגרת הדמוקרטית נועדה לשמור על האינטרסים של חברי האגודה בהיבטים שונים. בקואופרטיב, ובעיקר בקואופרטיב עם עשרות אלפי חברים - עלול להיווצר מצב שבו מתקיים נתק בין ההנהלה לבין חברי האגודה. התופעה מכונה לעיתים "אדישות רציונאלית" או "שלטון מנהלים". אנחנו בוחנים דרכים שונות על מנת לצמצם את החשש ולהגביר את מעורבות החברים בפעילות האגודה.

  מודל "סטנדרטי" של אגודה שיתופית פועל באמצעות שני גופים - אסיפה כללית וועד מנהל. על מנת להגביר את מעורבות החברים בפעילות האגודה אנחנו בוחנים מודלים של הקמת גופים נוספים, מצומצמים יותר של חברי האגודה, שיוכלו להתכנס בתדירות סבירה ויעסקו בהתווית כיוון, פיקוח וביקורת על הנהלת אופק.

 • כיצד תימנע "קנייה קבוצתית" והשתלטות על אופק של קבוצות מאורגנות / טייקונים? +

  על פניו, עולה חשש כי אדם או קבוצה קטנה עלול/ה להשתלט על פעילות האגודה ולשלוט באופק. אנו נערכים למנוע מצבים כאלו על ידי שמירה על מנגנוני דמוקרטיה שקופים ונגישים לכלל חברי האגודה ויצירת סעיפים בתקנון האגודה שמונעים מחברי האגודה להיות בעלים של יותר ממניית חברות אחת.

  מאחורי כל מניית חברות יש שם, מספר תעודת זהות וחתימה על טופס הצטרפות. מאחר ומספר החברים באופק צפוי להיות עשרות אלפים כבר בתחילת הדרך ולגדול למאות אלפים בהמשך, איננו צופים השתלטות קבוצות ומודל קבלת ההחלטות הדמוקרטי שלנו תומך בכך.
 • 1

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק