החלטת הרשות לניירות ערך לתת ל'אופק' פטור מהגשת תשקיף

מסמך ההחלטה המקדמית של הרשות לניירות ערך לתת ל'אופק' פטור מהגשת תשקיף.