שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

תקנון האתר (תקציר תקנון האגודה)

“אופק” הינה אגודה שיתופית הפועלת להקמת אגודת אשראי שתספק שירותים בנקאיים ותהיה בבעלות לקוחותיה ולמענם.
“אופק” מחויבת להגינות, שקיפות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.
אנא קרא תקנון זה בעיון, שכן רכישת מניית חברות באמצעות האתר מעידה על הסכמתך לאמור בו.
השתדלנו לפשט את הדברים ולנסחם בצורה מובנת. עם זאת, מדובר בתחום חדש ומטבע הדברים עשויות להתעורר שאלות. אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ומבטיחים לעשות כל מאמץ על מנת שתקבלו את התשובות המלאות לכל שאלותיכם. תוכל גם לנסות ולהיעזר בלשונית "שאלות נפוצות" באתר זה.
אופק - תנאי שימוש: הסכם הצטרפות לאגודה וקבלת שירותים

1.       אופק היא אגודה שיתופית הפועלת להקמת מוסד פיננסי קואופרטיבי – אגודת אשראי אשר צפויה להתפתח לבנק קואופרטיבי. אופק נועדה לשמש פלטפורמה לשינוי כלכלי וחברתי בישראל, תוך התמקדות במערכת הפיננסית, באמצעות המודל הקואופרטיבי. אופק תספק שירותים פיננסיים מתקדמים טכנולוגית, באופן מקצועי, שקוף, ישר ואחראי, בניהול דמוקרטי ובשיתוף חברים. אופק מחויבת לעקרונות של הרחבת הנגישות לשירותים פיננסיים. אופק תפעל לקידום האינטרסים הכלכליים והחברתיים של חבריה, למען עצמאות וקיימות כלכלית לחבריה ולחברה (מתוך חזון אופק).

2.       ניתן להצטרף לאופק באמצעות רכישת מניית חברות, בסך 1,000 ₪. הרישום בפנקס החברים יעשה עם קבלת התמורה בגין המניה. ניתן לרכוש את מניית החברות במספר דרכים:

·         באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של אופק.

·         באמצעות העברה בנקאית או צ'ק על ידי פנייה לשירות החברים של אופק.

·         באמצעות הצטרפות לשירות הלוואות העמיתים והעברת עלות המנייה לחשבון הנאמנות של שירות הלוואות העמיתים. סכום זה יועבר לאופק בגין רכישת המניה.

3.       ההצטרפות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון אופק ולהוראות הדין. רק לאחר שמועמד נרשם בפנקס החברים של האגודה יחשב כחבר אגודה, הזכאי לכל הזכויות וחב בכל החובות של חברי האגודה.

4.       כל חבר הינו בעל זכות הצבעה אחת, ויכול להיות בעלים של מניית חברות אחת בלבד.

5.       שני אנשים או יותר אינם יכולים לרכוש או להחזיק יחד במניית חברות אחת.

6.       מניית החברות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, למכירה, לשעבוד או למשכון.

7.       במקרה של מות החבר, ניתן לפדות את מניית החברות, או להעבירה לאחר, בהתאם לצו ירושה או לפי בקשת היורשים.

8.       אופק אינה מחלקת דיבידנדים לבעלי מניית החברות, ורווחיה ישמשו להגדלת האיתנות הפיננסית, הפחתת עלויות השירותים לחברים וקידום רווחתם. מניות החברות של האגודה אינן בגדר "נייר ערך", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והאגודה אינה כפופה לפיקוח מכוח חוק ניירות ערך.

9.     על חבר אופק אשר השלים את תשלום רכישת מניית החבר לא חלה אחריות אישית בגין חובות אופק או התחייבויותיה, בין בזמן קיומה של אופק ובין בפירוקה. על חבר אופק אשר טרם השלים את תשלום רכישת המניה, חלה אחריות אישית רק עד סכום מחיר המניה.

10.   אופן פדיון המניה ועזיבת האגודה יהיה בהתאם לתנאים שיאושרו על ידי הפיקוח על אגודות האשראי. אישור זה צפוי להתבצע במחצית 2017.

11.   אופן פידיון המניה: ניתן לפדות את מניית החבר לאחר המאוחר מבין: 24 חודשים מיום הרכישה או 6 חודשים מקבלת רישיון להפעלת אגודת האשראי - בהתאם לתנאים שיאושרו על ידי הפיקוח על אגודות האשראי. דמי פדיון מניית החברות יהיו בהתאם לסכום ששולם עבור מניית החברות, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד ביצוע מלוא התשלום בגין מניית החברות ועד למועד תשלום דמי פדיון מניית החברות.

מסכום זה יופחתו סכומים כמפורט להלן, כשהם מחולקים במספר החברים באגודה:

יתרת הפסדים שנצברו בהון האגודה, וכן 130% מהסכום שנדרש לאגודה לפי הוראות

הפיקוח על אגודות אשראי לצורך חובות המוטלות עליה בקשר עם עמידה בדרישות הון עצמי

מינימאלי של אגודת אשראי.

12.   ניתן לבטל את רכישת מניית החברות באופק, מכל סיבה שהיא, בתוך 14 יום מיום קבלת התמורה (רישומך בפנקס החברים כחבר באופק) או מיום קבלת דוא"ל ההצטרפות, בפנייה לשירות החברים של אופק. אופק תשיב את הסכום ששולם עבור מניית החברות במלואו (נומינלי) עד 14 ימי עסקים מיום שהתקבלה הודעת הביטול, ללא דמי ביטול או עמלות כלשהן.

13.   בתהליך ההקמה ישנם גורמי אי וודאות רבים, לרבות בכל הקשור להליכי רגולציה, גיוס הון עצמי, ועניינים נוספים שאינם תלויים באופק. גורמים אלו עשויים להוביל לשינויים עתידיים באופן הפעילות ובהתאם בתנאי השימוש. גורמים אלו מובילים גם לסיכון סכום רכישת המנייה, כולו או חלקו, וזאת במקרה שבו אגודת האשראי לא תוקם או לא תצליח בפעילותה.

14.   אופק מתחייבת לשמור בקפדנות על פרטיות חבריה בהתאם למדיניות שמירת הפרטיות.

15.   תנאי שימוש אלו חלים על כל חברי אופק ומכילים בתוכם את הסכם ההצטרפות שחל באופק בעבר. הסדרים נוספים מפורטים בתקנון אופק.

16.   שירות הלוואות העמיתים לחברי אופק מסופק על ידי חברת טריא וכפוף לתנאי השימוש במערכת. שירות זה מסופק על ידי טריא, ובאחריותה.

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק