Print this page

אופק - אגודת אשראי

אופק - אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ, נוסדה ביוני 2012 כדי להקים גוף בבעלות לקוחותיו אשר יספק שירותים בנקאיים הוגנים ומשתלמים לחבריה. אופק שמה לעצמה למטרה להוות אלטרנטיבה בענף הבנקאות בישראל באמצעות מתן שירותים מותאמים, בעלות נמוכה, ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים. מודל העבודה של אופק מושתת על מודלים שזוכים להצלחה רבה ברחבי העולם המערבי.

למה הישראלים צריכים אגודת אשראי?

מערכת הבנקאות בישראל היא מהריכוזיות בעולם. נכון לרבעון השלישי של שנת 2013, חמשת הבנקים הגדולים מספקים מעל 93% מכלל האשראי הבנקאי בארץ. ריכוזיות זו מצמצמת את התחרות ומביאה למחירי שירותים בנקאיים גבוהים. בולטים במיוחד מרווחי הריבית הגדולים עבור משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים.

הקמת אגודת אשראי חדשה בישראל תתרום בהכרח לצמצום הריכוזיות, תגביר את התחרות ותביא לירידת מחירים ולהטבה בתנאים של כלל האוכלוסייה.

למה אגודת אשראי טובה לישראלים?

באגודת אשראי ההכנסה העודפת מהפעילות חוזרת ללקוחות ואינה הופכת לרווחים הנכנסים לכיסם של בעלים חיצוניים. באגודת אשראי המספקת שירותים בנקאיים יש אחדות אינטרסים בין טובת הלקוח לטובת ה"בעלים", שכן הלקוחות הם הבעלים. לכן, יש באפשרותה למקסם את טובת הלקוח.

מרבית האנשים בישראל חשים כיום כי לא ניתנת להם אפשרות בחירה אמיתית בין הבנקים. גם אילו קם בישראל בנק מסחרי נוסף, הוא לא יכול היה לשנות באופן משמעותי את המציאות הזו, כי המוטיבציה והמטרה האולטימטיבית של בנק שכזה תהיה זהה לזו של הבנקים הקיימים ממילא כבר בשוק – עשיית רווח גבוה ככל שניתן, על מנת להפיק תשואה גבוהה יותר לבעלי השליטה.

אגודת אשראי, שתכלית הקמתה הינה רווחת לקוחותיו, תוכל לשנות את המציאות.

את זאת הבינו גם בבנק ישראל. ועדת זקן שהוקמה בעקבות ועדת טרכטנברג במטרה לבחון אפשרויות של הגברת התחרות בענף הבנקאות, המליצה במסגרת מסקנותיה על הקמת אגודות אשראי קואופרטיביות, שיפעלו באופן עצמאי, תחת פיקוח בנק ישראל, כאלטרנטיבה לבנקים הקיימים.